Narasimha Nayaka

UÁæ«ÄÃt PÀ¯Á«zÀ , £ÁzÀ¸ÀégÀ

PÀ¯É AiÀiÁgÀ ¸ÀévÀÛ®è, ¥Àæw¨sÁ ¸ÀA¥À£ÀßgÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ J¯ÉªÀÄgÉ PÁAiÀÄAvÉ. vÀªÀÄä PÀ¯Á¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀjzÁÝgÉ. CAvÀºÀ «gÀ¼À PÀ¯Á«zÀgÀ°è UÉÆëAzÀgÁdÄ M§âgÁVzÁÝgÉ.

¨sÀvÀÛzÀ PÀtdªÉAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀÄîªÀ PÉ.Dgï. £ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ºÀA¥Á¥ÀÅgÀ PÁªÉÃj zÀAqÉAiÀÄ UÁæªÀÄ. F UÁæªÀÄzÀ°è »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ gÉÊvÀ dªÀgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀѪÀÄä zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÅvÀægÁV 1947gÀ°è UÉÆëAzÀgÁdÄ d¤¹zÀgÀÄ. vÀAzÉ dªÀgÀAiÀÄå ¸ÀAVÃvÀ ¦æAiÀÄgÀÄ, £ÁzÀ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. PÉ.Dgï. £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ D PÁ®PÉÌ £ÁzÀ¸ÀégÀ JAzÀgÉ dªÀgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀzÁVvÀÄÛ. ¨É½îAiÀÄ £ÁzÀ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹zÀÝ£ÀÄß UÉÆëAzÀgÁdÄ ¸Àäj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. UÉÆëAzÀgÁdÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À°®è.

vÀªÀÄä vÀAzɬÄAzÀ £ÁzÀ¸ÀégÀ PÀ°vÀÄ ««zsÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä «zÀévï ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr PÀ¯Á gÀ¹PÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÁÝgÉ. 1995, 96, 97gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ UËgÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. zÀ¸ÀgÁ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è, PÉ.Dgï. £ÀUÀgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ, ZÀÄAZÀ£ÀPÀmÉÖ eÁvÉæ, ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ eÁvÉæUÀ¼À°è £ÁzÀ¸ÀégÀ £ÀÄr¹ UËgÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

vÁªÀÅ PÀ°vÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ²µÀåjUÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°¹zÁÝgÉ. PÉ.Dgï. £ÀUÀgÀ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÅgÀ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ²µÀåjUÉ GavÀªÁV ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. UÉÆëAzÀgÁdÄ ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÁZÀ®, C®èzÉ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ°è DPÁ±ÀªÁt PÀ¯Á«zÀ £ÀlgÁdÄ, ªÉÊ°£À ªÀĺÀzÉêÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀjzÁÝgÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV vÁ®ÆèQ£À°è PÀbÉÃj £ÀqɹzÁÝgÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, PÉÃgÀ¼À, CAzsÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀbÉÃj £ÀqɹgÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ £ÁzÀ¸ÀégÀzÀ°è ªÀiÁAiÀĪÀiÁ¼ÀªÀ, U˼À, ©®ºÀj, ¨sÀÆ¥Á½, vÉÆÃr ¸ÉÃjzÀAvÉ 150 gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è, F ¨sÁUÀzÀ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è UÉÆëAzÀgÁdÄ £ÁzÀ¸ÀégÀ £ÀÄr¹zÁÝgÉ.

¸ÀgÀ¼À ¸Ëd£Àå²Ã® gÉÊvÀgÁVgÀĪÀ UÉÆëAzÀgÁdÄ ¨ÉøÁAiÀÄzÉÆqÀ£É vÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ®AiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜ D±ÀæAiÀÄzÀ°è 1997gÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ CPÁqÉ«Ä, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆuÉ J£ÀßzÉ «¢üAiÀÄ®è. AiÀiÁªÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸ÉÆÃAQ®èzÉ ºÀA¥Á¥ÀÅgÀzÀ UÉÆëAzÀgÁdÄ vÀtÚUÉ vÀªÀÄä PÀ¯Á¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

CªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¸ÀPÁðgÀ UÀÄgÀÄw¹ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸À¥ÀÛ G£Àßw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ D±ÀAiÀÄ.

 
 
 
 
 
© 2012, All Rights Reserved. Designed By: Saptha Techno Soft, Mysore