£ÀªÀÄÆäj£À-£ÀªÀÄäªÀgÀÄ
F vÁt £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀjavÀ , ¸ÁzsÀPÀgÀ , ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆlÖªÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

E£ÀÄß EvÀgÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÁ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ºÁUÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹.

§¤ß ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ UËgÀ«¸ÉÆÃt

email : data@nammuru.com
Mobile : 9449970249 ( Srinivasa K )
 
 
 
 
 
© 2012, All Rights Reserved. Designed By: Saptha Techno Soft, Mysore